Meie töötaja Aavo Hõbe on atesteeritud maaettevõtluse ja finantsmajanduse valdkonnas kutsekvalifikatsiooni VI taseme konsulent. Tegutsedes 2005.

aastast konsulendina on Aavo omandanud suure kogemuse ja edukalt nõustanud maaettevõtjaid investeeringutoetuste taotlus-dokumentide koostamisel.

Meie poole võib pöörduda, kui on soov saada investeeringutoetust MAK meetmetest.

2019. aasta toetustaotluste kavandatud vastuvõtust saab ülevaate PRIA kodulehel rubriigis “Toetuste ajakava”  lingilt:  

http://www.pria.ee/docs/essential_resources/235.xls

Lühidalt taotlejale seatud tingimustest:

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise investeeringutoetust võib taotleda ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste ja/või nende toodete töötlemisest saadud müügitulu kas koos või eraldi oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal  vahemikus 4 000 – 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot. Kui müügitulu ületas 4 000 eurot, siis peab enam kui 50% müügitulust moodustama põllumajandussaaduste või nende töötlemisest saadud toodete müügitulu.

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust võib taotleda ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste ja/või nende toodete töötlemisest saadud müügitulu kas koos või eraldi ületas taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal 1 200 eurot. Kui müügitulu ületas 14 000 eurot, siis peab enam kui 50% müügitulust moodustama põllumajandussaaduste või nende töötlemisest saadud toodete müügitulu.

Kõigi investeeringumeetmete üksikasjalikud tingimused, toetuse määrad ja suurus ning toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendinõuded on kirjas vastava meetme põllumajandusministri määrustes. 

Kõigil, kellel on kavas toetust taotleda tuleks veenduda ise või meiega koos, kas  taotlemisele eelneva majandusaasta majandusnäitajad  (võlakordaja = kohustuste summa jagatud koguvara summaga, ei olnud suurem kui 0,7;  maksevõime = käibevara summa jagatud  lühiajaliste kohustuste summaga, oli 1 või suurem ning müügitulu vastaks nõutud suurusele ja vastava toetuse määrusega sätestatud omatoodetud põllumajandustoodangu osakaalule). Iga konkreetse investeeringutoetuse määrusega kehtestatud näitajate piirarvud ja muud kriteeriumid võimaldavad taotleda investeeringutoetusi MAK meetmetest maal tegutsevale ettevõtjale.