FIE ERIKONTOST !

AUSTATUD ETTEVÕTJAD

Aastavahetuse eel on otstarbekas erikontot kasutavatel FIE-del üle vaadata, kas erikonto kasv eelmise aasta algusest kuni aasta lõpuni ei ületanud äkki ettevõtluse tulemit. Probleem on selles, et  maksuamet on asunud seisukohale, et erikonto saldo peab vastama E-vormi tulemile  (tulud miinus kulud). See saab olla vaid juhtumil, kui kõik tulud on tõepoolest kantud erikontole ja kõik kulud on tehtud ka erikontolt. Tegelikult ei ole see alati võimalik, sest osa ettevõtluse kulutusi  tasutakse sulas või mõnelt teiselt arvelt. Kui need kulutused ei kajastu erikontol, siis ongi erikonto kasv suurem kui ettevõtluse tulem. Seda sama on maksuala juristid püüdnud maksuametile selgeks teha. Kuid maksuameti seisukoht on jäik ja tugineb Tulumaksuseaduses § 36 lg 7, mis ütleb, et “Erikonto kasvu saab ettevõtluse tulemist maha arvata, kui on täidetud mõlemad tingimused: 1) erikontole on kantud 10-ne päeva jooksul vaid ettevõtlusega seotud laekumised ja 2) erikontol oleva summa kasv ei ületa ettevõtluse tulemit”.   Ja kui ületab, kuna osa kuludokumentidest on tasutud sulas või muult arvelt, siis maksuameti töötajad on asunud seisukohale, et erikontot sellisel juhul ei olegi olnud  ja mingit kasvu maha lahutada ei saa.

Milleni selline maksuameti tõlgendus viib ja kuidas üldse saab erikonto kasvu võrdseks ettevõtluse tulemiga. Minu nägemusel ja soovitusel vaid siis, kui tõepoolest kõik laekumised kanda erikontole ja enne aasta lõppu arvestada välja tasutud kuludokumentide summa ning juhtumil kui osa neist kuludokumentidest on tasutud sulas või mõnelt muult arvelt, siis see summa kanda hiljemalt 31,12, kuupäeval erikontolt enda arvele või võtta välja.

Loodame, et suures osas nii ka toimiti. Kui ei, siis saab siintoodud nõuannet edaspidi arvestada.

Edukat tegevust soovides, Aavo Hõbe , finantskonsulent

———————————————————————————————-

MAKSUHALDURI KONTROLL EI TOHI VÄLJUDA LUBATUD PIIRIDEST

http://www.raamatupidaja.ee/article/2011/10/31/maksuhalduri_kontroll_ei_tohi_valjuda_lubatud_piiridest

31.10.2011, 10:45

Maksuhalduril on ettevõtet kontrollides kohustus viia menetlus läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebamugavusi, järgides sealjuures haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja tagades menetlusosaliste õiguste kaitse, selgitab Äripäeva käsiraamatute foorumis KPMG Baltics.

Küsimus:

Kas maksuametil on õigus ja mis alusel kontrollida ühte ja sama perioodi mitu korda? Maksuametile on viidud kõik firma dokumendid (lepingud, arved, pangaväljavõtted, kassa, tellimused, pakkumised, CMR, aktid, pearaamat jne.) ja oleme need dokumendid ka juba tagasi saanud. Nüüd 2 kuud hiljem küsib maksuhaldur uuesti sama perioodi kohta sisuliselt sama informatsiooni (lepingud, pakkumised, arved, arvete tasumised). Kuidas peaksime edasi tegutsema? Kas peaksime kaasama juristi, et meie õigusi maksuamet alusetult ära ei kasutaks?

Vastus:

Maksukorralduse seaduse (MKS) § 10 lg 2 kohaselt on maksuhalduril õigus ja kohustus muu hulgas kontrollida maksude arvestamise ja tasumise õigsust ning jälgida, et makse tasutakse ja maksusoodustusi kohaldatakse seadusega sätestatud suuruses ja korras ning arvestada ja määrata seadusega sätestatud juhtudel tasumisele kuuluv maksusumma. MKS §11 lg 2 kohaselt otsustab maksuhaldur maksude tasumise õigsuse kontrollimisega seotud toimingute sooritamise vajaduse, toimingute liigi ja ulatuse ning kogub asja otsustamiseks vajalikke tõendeid.

Maksuhaldurile on seega jäetud küllaltki suur kaalutlusruum, kuidas menetlust läbi viia, et täita oma seadusest tulenevaid ülesandeid.

MKS § 10 lg 3 aga viitab maksuhalduri kohustusele viia menetlus läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebamugavusi, järgides sealjuures haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja tagades menetlusosaliste õiguste kaitse.

Seega informatsiooni/dokumentide küsimine, mille maksukohustuslane on juba eelnevalt esitanud, ei ole kooskõlas proportsionaalsuse ega efektiivsuse põhimõttega.

Korralduse vaidlustamise edukus sõltub selle motiveeritusest, ehk kuidas on samalaadse informatsiooni küsimine põhjendatud (kas on esitatud erakorralised põhjendused selleks).

Vastavalt esitatud informatsioonile ei ole maksumaksja antud juhul kohustatud esitama maksuhaldurile juba esitatud infot (millest oli võimalik koopiad teha).

Maksunõustaja või juristi kaasamine on käesoleval juhul ilmselt õigustatud.

Lemmi Kann